Tổng hợp một số code trang trí tết cho blogspot của bạn

Tổng hợp một số code trang trí tết cho blogspot của bạn


Cũng gần tới Noel và sau Noel là tết, cho nên cũng phải tranh thủ đi sưu tầm một số thứ về viết bài cho anh em còn chơi dần dần từ đây tới tết :)

Tổng hợp một số code trang trí tết cho blogspot của bạn

Code treo nhành mai trên cùng Blog

Các bạn chèn code sau phía trên thẻ đóng </head>
<link href='http://cdn.rawgit.com/tuan2308/css/master/tet.css' rel='stylesheet' type='text/css'/>
<script src='http://cdn.rawgit.com/tuan2308/js/master/swfobject.js' type='text/javascript'/>
<script src='http://cdn.rawgit.com/tuan2308/js/master/swfobject.min.js' type='text/javascript'/>
<script src='http://cdn.rawgit.com/tuan2308/js/master/holiday_bells.js' type='text/javascript'/>
Sau đó chèn code sau sau thẻ mở <body>
<div class='b-page_newyear'>
<div class='b-page__content'>
<i class='b-head-decor'>
<i class='b-head-decor__inner b-head-decor__inner_n1'><div class='b-ball b-ball_n1 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_n2 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_n3 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_n4 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_n5 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_n6 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_n7 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_n8 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_n9 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_i1'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_i2'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_i3'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_i4'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_i5'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_i6'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div></i>
<i class='b-head-decor__inner b-head-decor__inner_n2'><div class='b-ball b-ball_n1 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_n2 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_n3 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_n4 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_n5 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_n6 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_n7 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_n8 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_n9 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_i1'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_i2'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_i3'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_i4'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_i5'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_i6'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div></i>
<i class='b-head-decor__inner b-head-decor__inner_n3'><div class='b-ball b-ball_n1 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_n2 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_n3 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_n4 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_n5 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_n6 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_n7 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_n8 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_n9 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_i1'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_i2'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_i3'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_i4'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_i5'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_i6'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div></i>
<i class='b-head-decor__inner b-head-decor__inner_n4'><div class='b-ball b-ball_n1 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_n2 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_n3 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_n4 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_n5 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_n6 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_n7 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_n8 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_n9 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_i1'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_i2'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_i3'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_i4'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_i5'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_i6'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div></i>
<i class='b-head-decor__inner b-head-decor__inner_n5'><div class='b-ball b-ball_n1 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_n2 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_n3 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_n4 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_n5 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_n6 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_n7 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_n8 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_n9 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_i1'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_i2'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_i3'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_i4'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_i5'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_i6'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div></i>
<i class='b-head-decor__inner b-head-decor__inner_n6'><div class='b-ball b-ball_n1 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_n2 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_n3 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_n4 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_n5 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_n6 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_n7 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_n8 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_n9 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_i1'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_i2'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_i3'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_i4'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_i5'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_i6'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div></i>
<i class='b-head-decor__inner b-head-decor__inner_n7'><div class='b-ball b-ball_n1 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_n2 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_n3 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_n4 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_n5 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_n6 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_n7 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_n8 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_n9 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_i1'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_i2'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_i3'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_i4'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_i5'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div><div class='b-ball b-ball_i6'><div class='b-ball__right'/><div class='b-ball__i'/></div></i>
</i>
</div>
</div>
<!--- #Event TET -->

Code treo câu đối 2 bên Blog và không khí tết cuối Blog

Các bạn bỏ code này vào Widget
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
document.write('<style type="text/css">html{height:auto!important}body{background:#EEE;padding-bottom:150px}</style><img style="position:fixed;z-index:9999;top:0;left:0" src="CÂU ĐỐI TRÁI"/><img style="position:fixed;z-index:9999;top:0;right:0" src="CÂU ĐỐI PHẢI"/><div style="position:fixed;z-index:9999;bottom:0;left:0;width:100%;height:220px;background:url(http://1.bp.blogspot.com/-dsGkK8sD1zU/UQyiOwgAZgI/AAAAAAAAISk/ofH_qM2jdcM/s1600/bottom.png) repeat-x bottom left;"></div><a href="/" target="_blank"><img style="position:fixed;z-index:9999;bottom:19px;left:280px" src="http://4.bp.blogspot.com/-vntrnUTDNVk/UQyiJMFxeJI/AAAAAAAAISM/hH7CBJFagpk/s1600/buttom-left.png"/>');
var no=100,hidesnowtime=0,snowdistance="pageheight",ie4up=document.all?1:0,ns6up=document.getElementById&&!document.all?1:0;function iecompattest(){return document.compatMode&&"BackCompat"!=document.compatMode?document.documentElement:document.body}var dx,xp,yp,am,stx,sty,i,doc_width=800,doc_height=600;ns6up?(doc_width=self.innerWidth,doc_height=self.innerHeight):ie4up&&(doc_width=iecompattest().clientWidth,doc_height=iecompattest().clientHeight);dx=[];xp=[];yp=[];am=[];stx=[];sty=[];
for(i=0;i<no;++i)dx[i]=0,xp[i]=Math.random()*(doc_width-50),yp[i]=Math.random()*doc_height,am[i]=20*Math.random(),stx[i]=0.02+Math.random()/10,sty[i]=0.7+Math.random(),(ie4up||ns6up)&&document.write('<div id="dot'+i+'" style="POSITION:absolute;Z-INDEX:'+i+';VISIBILITY:visible;TOP:15px;LEFT:15px;"></div>');
//]]>
</script>

Code treo một nhành đào trượt dọc bên trái Blog đơn giản

Các bạn bỏ code này vào Widget
<a style="display:scroll;position:fixed;Top:0px;left:5px;" href="http://www.hanhhuong.info/"><img src="http://2.bp.blogspot.com/-UzjhY_4ZQnk/UQ0pbuVsDqI/AAAAAAAADuE/bnYIF_KXXXQ/s200/hoadao.png" /></a>

Code pháo hoa cho Blog

Các bạn dán đoạn code này trên thẻ đóng </head> nhé!
<script type="text/javascript" src="http://yourjavascript.com/721331142313/siinblog.js"></script>

Code hiệu ứng hoa đào rơi toàn Blog

Các bạn dán đoạn code này trên thẻ đóng </head> hoặc </body> nhé!
<style>
@-webkit-keyframes fall {
    0% {
        opacity: .9;
        top: 0
    }
    100% {
        opacity: .2;
        top: 100%
    }
}
@-o-keyframes fall {
    0% {
        opacity: .9;
        top: 0
    }
    100% {
        opacity: .2;
        top: 100%
    }
}
@-ms-keyframes fall {
    0% {
        opacity: .9;
        top: 0
    }
    100% {
        opacity: .2;
        top: 100%
    }
}
@-moz-keyframes fall {
    0% {
        opacity: .9;
        top: 0
    }
    100% {
        opacity: .2;
        top: 100%
    }
}
@keyframes fall {
    0% {
        opacity: .9;
        top: 0
    }
    100% {
        opacity: .2;
        top: 100%
    }
}
@-webkit-keyframes blow-soft-left {
    0% {
        margin-left: 0
    }
    100% {
        margin-left: -50%
    }
}
@-o-keyframes blow-soft-left {
    0% {
        margin-left: 0
    }
    100% {
        margin-left: -50%
    }
}
@-ms-keyframes blow-soft-left {
    0% {
        margin-left: 0
    }
    100% {
        margin-left: -50%
    }
}
@-moz-keyframes blow-soft-left {
    0% {
        margin-left: 0
    }
    100% {
        margin-left: -50%
    }
}
@keyframes blow-soft-left {
    0% {
        margin-left: 0
    }
    100% {
        margin-left: -50%
    }
}
@-webkit-keyframes blow-medium-left {
    0% {
        margin-left: 0
    }
    100% {
        margin-left: -100%
    }
}
@-o-keyframes blow-medium-left {
    0% {
        margin-left: 0
    }
    100% {
        margin-left: -100%
    }
}
@-ms-keyframes blow-medium-left {
    0% {
        margin-left: 0
    }
    100% {
        margin-left: -100%
    }
}
@-moz-keyframes blow-medium-left {
    0% {
        margin-left: 0
    }
    100% {
        margin-left: -100%
    }
}
@keyframes blow-medium-left {
    0% {
        margin-left: 0
    }
    100% {
        margin-left: -100%
    }
}
@-webkit-keyframes blow-soft-right {
    0% {
        margin-left: 0
    }
    100% {
        margin-left: 50%
    }
}
@-o-keyframes blow-soft-right {
    0% {
        margin-left: 0
    }
    100% {
        margin-left: 50%
    }
}
@-ms-keyframes blow-soft-right {
    0% {
        margin-left: 0
    }
    100% {
        margin-left: 50%
    }
}
@-moz-keyframes blow-soft-right {
    0% {
        margin-left: 0
    }
    100% {
        margin-left: 50%
    }
}
@keyframes blow-soft-right {
    0% {
        margin-left: 0
    }
    100% {
        margin-left: 50%
    }
}
@-webkit-keyframes blow-medium-right {
    0% {
        margin-left: 0
    }
    100% {
        margin-left: 100%
    }
}
@-o-keyframes blow-medium-right {
    0% {
        margin-left: 0
    }
    100% {
        margin-left: 100%
    }
}
@-ms-keyframes blow-medium-right {
    0% {
        margin-left: 0
    }
    100% {
        margin-left: 100%
    }
}
@-moz-keyframes blow-medium-lerightft {
    0% {
        margin-left: 0
    }
    100% {
        margin-left: 100%
    }
}
@keyframes blow-medium-right {
    0% {
        margin-left: 0
    }
    100% {
        margin-left: 100%
    }
}
@-webkit-keyframes sway-0 {
    0% {
        -webkit-transform: rotate(-5deg)
    }
    40% {
        -webkit-transform: rotate(28deg)
    }
    100% {
        -webkit-transform: rotate(3deg)
    }
}
@-o-keyframes sway-0 {
    0% {
        -o-transform: rotate(-5deg)
    }
    40% {
        -o-transform: rotate(28deg)
    }
    100% {
        -o-transform: rotate(3deg)
    }
}
@-ms-keyframes sway-0 {
    0% {
        -ms-transform: rotate(-5deg)
    }
    40% {
        -ms-transform: rotate(28deg)
    }
    100% {
        -ms-transform: rotate(3deg)
    }
}
@-moz-keyframes sway-0 {
    0% {
        -moz-transform: rotate(-5deg)
    }
    40% {
        -moz-transform: rotate(28deg)
    }
    100% {
        -moz-transform: rotate(3deg)
    }
}
@keyframes sway-0 {
    0% {
        transform: rotate(-5deg)
    }
    40% {
        transform: rotate(28deg)
    }
    100% {
        transform: rotate(3deg)
    }
}
@-webkit-keyframes sway-1 {
    0% {
        -webkit-transform: rotate(10deg)
    }
    40% {
        -webkit-transform: rotate(43deg)
    }
    100% {
        -webkit-transform: rotate(15deg)
    }
}
@-o-keyframes sway-1 {
    0% {
        -o-transform: rotate(10deg)
    }
    40% {
        -o-transform: rotate(43deg)
    }
    100% {
        -o-transform: rotate(15deg)
    }
}
@-ms-keyframes sway-1 {
    0% {
        -ms-transform: rotate(10deg)
    }
    40% {
        -ms-transform: rotate(43deg)
    }
    100% {
        -ms-transform: rotate(15deg)
    }
}
@-moz-keyframes sway-1 {
    0% {
        -moz-transform: rotate(10deg)
    }
    40% {
        -moz-transform: rotate(43deg)
    }
    100% {
        -moz-transform: rotate(15deg)
    }
}
@keyframes sway-1 {
    0% {
        transform: rotate(10deg)
    }
    40% {
        transform: rotate(43deg)
    }
    100% {
        transform: rotate(15deg)
    }
}
@-webkit-keyframes sway-2 {
    0% {
        -webkit-transform: rotate(15deg)
    }
    40% {
        -webkit-transform: rotate(56deg)
    }
    100% {
        -webkit-transform: rotate(22deg)
    }
}
@-o-keyframes sway-2 {
    0% {
        -o-transform: rotate(15deg)
    }
    40% {
        -o-transform: rotate(56deg)
    }
    100% {
        -o-transform: rotate(22deg)
    }
}
@-ms-keyframes sway-2 {
    0% {
        -ms-transform: rotate(15deg)
    }
    40% {
        -ms-transform: rotate(56deg)
    }
    100% {
        -ms-transform: rotate(22deg)
    }
}
@-moz-keyframes sway-2 {
    0% {
        -moz-transform: rotate(15deg)
    }
    40% {
        -moz-transform: rotate(56deg)
    }
    100% {
        -moz-transform: rotate(22deg)
    }
}
@keyframes sway-2 {
    0% {
        transform: rotate(15deg)
    }
    40% {
        transform: rotate(56deg)
    }
    100% {
        transform: rotate(22deg)
    }
}
@-webkit-keyframes sway-3 {
    0% {
        -webkit-transform: rotate(25deg)
    }
    40% {
        -webkit-transform: rotate(74deg)
    }
    100% {
        -webkit-transform: rotate(37deg)
    }
}
@-o-keyframes sway-3 {
    0% {
        -o-transform: rotate(25deg)
    }
    40% {
        -o-transform: rotate(74deg)
    }
    100% {
        -o-transform: rotate(37deg)
    }
}
@-ms-keyframes sway-3 {
    0% {
        -ms-transform: rotate(25deg)
    }
    40% {
        -ms-transform: rotate(74deg)
    }
    100% {
        -ms-transform: rotate(37deg)
    }
}
@-moz-keyframes sway-3 {
    0% {
        -moz-transform: rotate(25deg)
    }
    40% {
        -moz-transform: rotate(74deg)
    }
    100% {
        -moz-transform: rotate(37deg)
    }
}
@keyframes sway-3 {
    0% {
        transform: rotate(25deg)
    }
    40% {
        transform: rotate(74deg)
    }
    100% {
        transform: rotate(37deg)
    }
}
@-webkit-keyframes sway-4 {
    0% {
        -webkit-transform: rotate(40deg)
    }
    40% {
        -webkit-transform: rotate(68deg)
    }
    100% {
        -webkit-transform: rotate(25deg)
    }
}
@-o-keyframes sway-4 {
    0% {
        -o-transform: rotate(40deg)
    }
    40% {
        -o-transform: rotate(68deg)
    }
    100% {
        -o-transform: rotate(25deg)
    }
}
@-ms-keyframes sway-4 {
    0% {
        -ms-transform: rotate(40deg)
    }
    40% {
        -ms-transform: rotate(68deg)
    }
    100% {
        -ms-transform: rotate(25deg)
    }
}
@-moz-keyframes sway-4 {
    0% {
        -moz-transform: rotate(40deg)
    }
    40% {
        -moz-transform: rotate(68deg)
    }
    100% {
        -moz-transform: rotate(25deg)
    }
}
@keyframes sway-4 {
    0% {
        transform: rotate(40deg)
    }
    40% {
        transform: rotate(68deg)
    }
    100% {
        transform: rotate(25deg)
    }
}
@-webkit-keyframes sway-5 {
    0% {
        -webkit-transform: rotate(50deg)
    }
    40% {
        -webkit-transform: rotate(78deg)
    }
    100% {
        -webkit-transform: rotate(40deg)
    }
}
@-o-keyframes sway-5 {
    0% {
        -o-transform: rotate(50deg)
    }
    40% {
        -o-transform: rotate(78deg)
    }
    100% {
        -o-transform: rotate(40deg)
    }
}
@-ms-keyframes sway-5 {
    0% {
        -ms-transform: rotate(50deg)
    }
    40% {
        -ms-transform: rotate(78deg)
    }
    100% {
        -ms-transform: rotate(40deg)
    }
}
@-moz-keyframes sway-5 {
    0% {
        -moz-transform: rotate(50deg)
    }
    40% {
        -moz-transform: rotate(78deg)
    }
    100% {
        -moz-transform: rotate(40deg)
    }
}
@keyframes sway-5 {
    0% {
        transform: rotate(50deg)
    }
    40% {
        transform: rotate(78deg)
    }
    100% {
        transform: rotate(40deg)
    }
}
@-webkit-keyframes sway-6 {
    0% {
        -webkit-transform: rotate(65deg)
    }
    40% {
        -webkit-transform: rotate(92deg)
    }
    100% {
        -webkit-transform: rotate(58deg)
    }
}
@-o-keyframes sway-6 {
    0% {
        -o-transform: rotate(65deg)
    }
    40% {
        -o-transform: rotate(92deg)
    }
    100% {
        -o-transform: rotate(58deg)
    }
}
@-ms-keyframes sway-6 {
    0% {
        -ms-transform: rotate(65deg)
    }
    40% {
        -ms-transform: rotate(92deg)
    }
    100% {
        -ms-transform: rotate(58deg)
    }
}
@-moz-keyframes sway-6 {
    0% {
        -moz-transform: rotate(65deg)
    }
    40% {
        -moz-transform: rotate(92deg)
    }
    100% {
        -moz-transform: rotate(58deg)
    }
}
@keyframes sway-6 {
    0% {
        transform: rotate(65deg)
    }
    40% {
        transform: rotate(92deg)
    }
    100% {
        transform: rotate(58deg)
    }
}
@-webkit-keyframes sway-7 {
    0% {
        -webkit-transform: rotate(72deg)
    }
    40% {
        -webkit-transform: rotate(118deg)
    }
    100% {
        -webkit-transform: rotate(68deg)
    }
}
@-o-keyframes sway-7 {
    0% {
        -o-transform: rotate(72deg)
    }
    40% {
        -o-transform: rotate(118deg)
    }
    100% {
        -o-transform: rotate(68deg)
    }
}
@-ms-keyframes sway-7 {
    0% {
        -ms-transform: rotate(72deg)
    }
    40% {
        -ms-transform: rotate(118deg)
    }
    100% {
        -ms-transform: rotate(68deg)
    }
}
@-moz-keyframes sway-7 {
    0% {
        -moz-transform: rotate(72deg)
    }
    40% {
        -moz-transform: rotate(118deg)
    }
    100% {
        -moz-transform: rotate(68deg)
    }
}
@keyframes sway-7 {
    0% {
        transform: rotate(72deg)
    }
    40% {
        transform: rotate(118deg)
    }
    100% {
        transform: rotate(68deg)
    }
}
@-webkit-keyframes sway-8 {
    0% {
        -webkit-transform: rotate(94deg)
    }
    40% {
        -webkit-transform: rotate(136deg)
    }
    100% {
        -webkit-transform: rotate(82deg)
    }
}
@-o-keyframes sway-8 {
    0% {
        -o-transform: rotate(94deg)
    }
    40% {
        -o-transform: rotate(136deg)
    }
    100% {
        -o-transform: rotate(82deg)
    }
}
@-ms-keyframes sway-8 {
    0% {
        -ms-transform: rotate(94deg)
    }
    40% {
        -ms-transform: rotate(136deg)
    }
    100% {
        -ms-transform: rotate(82deg)
    }
}
@-moz-keyframes sway-8 {
    0% {
        -moz-transform: rotate(94deg)
    }
    40% {
        -moz-transform: rotate(136deg)
    }
    100% {
        -moz-transform: rotate(82deg)
    }
}
@keyframes sway-8 {
    0% {
        transform: rotate(94deg)
    }
    40% {
        transform: rotate(136deg)
    }
    100% {
        transform: rotate(82deg)
    }
}
.sakura {
    /* background: -webkit-linear-gradient(120deg, rgba(255, 183, 197, 1), rgba(255, 197, 208, 1));
    background: -o-linear-gradient(120deg, rgba(255, 183, 197, 1), rgba(255, 197, 208, 1));
    background: -ms-linear-gradient(120deg, rgba(255, 183, 197, 1), rgba(255, 197, 208, 1));
    background: -moz-linear-gradient(120deg, rgba(255, 183, 197, 1), rgba(255, 197, 208, 1));
    background: linear-gradient(120deg, rgba(255, 183, 197, 1), rgba(255, 197, 208, 1)); */
    /* -webkit-border-radius: 12px 1px;
    -o-border-radius: 12px 1px;
    -ms-border-radius: 12px 1px;
    -moz-border-radius: 12px 1px;
    border-radius: 12px 1px; */
    background: url(https://www.fshare.vn/event-assets/tet-2018/images/sakura-2.svg);
    background-size: cover;
    /* color: yellow; */
    -webkit-pointer-events: none;
    -moz-pointer-events: none;
    -ms-pointer-events: none;
    -o-pointer-events: none;
    pointer-events: none;
    position: absolute
}
</style>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
!function(n){!function(){for(var n=0,i=["ms","moz","webkit","o"],a=0;a<i.length&&!window.requestAnimationFrame;++a)window.requestAnimationFrame=window[i[a]+"RequestAnimationFrame"],window.cancelAnimationFrame=window[i[a]+"CancelAnimationFrame"]||window[i[a]+"CancelRequestAnimationFrame"];window.requestAnimationFrame||(window.requestAnimationFrame=function(i){var a=(new Date).getTime(),t=Math.max(0,16-(a-n)),o=window.setTimeout(function(){i(a+t)},t);return n=a+t,o}),window.cancelAnimationFrame||(window.cancelAnimationFrame=function(n){clearTimeout(n)})}(),n.fn.sakura=function(i){function a(n,i){return Math.floor(Math.random()*(i-n+1))+n}function t(n,i,a){for(var t=0;e>t;t++)o[t]||(i=i.toLowerCase()),n.get(0).addEventListener(o[t]+i,a,!1)}var o=["moz","ms","o","webkit",""],e=o.length,m={blowAnimations:["blow-soft-left","blow-medium-left","blow-hard-left","blow-soft-right","blow-medium-right","blow-hard-right"],className:"sakura",fallSpeed:1,maxSize:14,minSize:9,newOn:300,swayAnimations:["sway-0","sway-1","sway-2","sway-3","sway-4","sway-5","sway-6","sway-7","sway-8"]},i=n.extend({},m,i),r=n(document).height(),s=n(document).width(),w=n('<div class="'+i.className+'" />');n("body").css({"overflow-x":"hidden"});var d=function(){setTimeout(function(){requestAnimationFrame(d)},i.newOn);var o=i.blowAnimations[Math.floor(Math.random()*i.blowAnimations.length)],e=i.swayAnimations[Math.floor(Math.random()*i.swayAnimations.length)],m=(Math.round(.007*r)+5*Math.random())*i.fallSpeed,l="fall "+m+"s linear 0s 1, "+o+" "+((m>30?m:30)-20+a(0,20))+"s linear 0s infinite, "+e+" "+a(2,4)+"s linear 0s infinite",u=w.clone(),c=a(i.minSize,i.maxSize),h=Math.random()*s-100,f=-(20*Math.random()+15);t(u,"AnimationEnd",function(){n(this).remove()}),t(u,"AnimationIteration",function(a){-1!=n.inArray(a.animationName,i.blowAnimations)&&n(this).remove()}),u.css({"-webkit-animation":l,"-o-animation":l,"-ms-animation":l,"-moz-animation":l,animation:l,height:c,left:h,"margin-top":f,width:c}).appendTo("body")};n(window).resize(function(){r=n(document).height(),s=n(document).width()}),requestAnimationFrame(d)}}(jQuery);
//]]></script>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
        $(window).load(function () {
            var options = {
                blowAnimations: ['blow-soft-left', 'blow-medium-left', 'blow-hard-left', 'blow-soft-right', 'blow-medium-right', 'blow-hard-right'],
                className: 'sakura',
                fallSpeed: 1,
                maxSize: 30,
                minSize: 20,
                newOn: 300,
                swayAnimations: ['sway-0', 'sway-1', 'sway-2', 'sway-3', 'sway-4', 'sway-5', 'sway-6', 'sway-7', 'sway-8']
            };
            try {
                $('body').sakura(options);
            }
            catch(err) {
            }
        });
//]]></script>
 1. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

  Trả lờiXóa
 2. Trả lời
  1. Noel thì đã chậm so với mấy ae rồi, nay mình phải tranh thủ tết thôi :v

   Xóa
 3. Klq nhưng ẩn nhành mai trên mobi đi bác ơi, trên mb nó bị mấy cái kia đè lên xấu lắm

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Để ngta ăn tết có gì đâu :v vài bữa chán lại tháo xuống thôi

   Xóa
  2. Còn k là thêm vào css là z-index:99999999999999999999!important

   Xóa
  3. 999 thôi :)) ông cho lão ý cả 1 dãy thế kia ngạt thở

   Xóa
  4. Nhiều số 1 cho nó nổi ông ạ :))

   Xóa
  5. Tui tháo rồi nên khỏi bàn! ủa mà đoạn code đó có ý nghĩa gì?

   Xóa
 4. còn sớm mak :v
  mak cành đào phía trên góc trái bị ẩn đằng sau kìa a

  Trả lờiXóa
 5. a Niệm chuẩn bị đón tết sớm thế a :v

  Trả lờiXóa
 6. Số cmt đẹp 4567 mà bị mình phá cmnr :v

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Comment ông ý chèn thủ công đấy ông ơi :v blog đã đến cần đó comment đâu. Nó vẫn 4567 kìa.

   Xóa
  2. thanh niên ngây thơ vãi :v

   Xóa
  3. Định mệnh... cứ tưởng ngon lắm =.=

   Xóa
 7. noel chưa đến đã cb đón tết r

  Trả lờiXóa
 8. - Năm nay con tuất à mọi người :v

  Trả lờiXóa
 9. có nặng không anh ! nếu ko nặng thì xài vài cái

  Trả lờiXóa
 10. klq chứ nghe đến Tết em lại sợ :'(

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Tết đến lại phải loa toan nhiều thứ, riêng a a cũng cảm thấy sợ :(

   Xóa
 11. Haiza! lại sắp Tết nữa rồi. Mà ông viết bài tổng hợp năm đã qua đi cho ae vào tranh luận cái nào :D

  Trả lờiXóa
 12. Anh Niệm cho em xin phép coppy cái footer của anh nhé!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Này em qua bên Code đây rồi xin nha, a cũng xin bên đó mà.

   Xóa
 13. cbi tới ngày nhà giáo việt nam thì phải ?, sao ai cug thay banner hết rồi ta :))

  Trả lờiXóa
 14. cái code hoa đào rơi bị lỗi nha a Niệm :v

  Trả lờiXóa
 15. Good job realy impressed from it . www.bazarpak.com

  Trả lờiXóa

Đăng ký bản tin

Đăng ký email để không bỏ lỡ những bài viết hay